Morgon / Kveld - Kristin Bolstad

Morgon / Kveld - Kristin Bolstad

Pris: 399 kr

Produktinformasjon

  • Aurora Records har gleden av å presentere debutalbumet til den norske komponisten Kristin Bolstad, "Morgon / Kveld". Albumet er satt til utgivelse 22. september og vil være tilgjengelig som vinyl og på alle digitale plattformer. Aurora Records is pleased to present the debut album of the Norwegian composer Kristin Bolstad, “Morgon / Kveld” (Morning / Evening). The album is set for release on September 22nd and will be available as vinyl and on all digital platforms.
  • ACDLP5113 Produktnummer:
  • Kristin Bolstad Produsent:
  • http://https://aurorarecords.noProdusent webside:
  • LP Format:
  • 2022, 2023 Produksjonsår:
  • Lavt lager (1 stk) Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/25401Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

Kristin Bolstad "Morgon / Kveld"

 

MORGON og KVELD er opphavleg to stadspesifikke verk for 3 vokalistar og James Turrell sitt lysverk Hardanger Skyspace i Øystese. MORGON og KVELD fungerer som speglingar av kvarandre, der det eine verket startar der det andre sluttar, og omvendt. I samanheng vert dei to verka som ein syklus utan ein klar start eller slutt. Verka har ein kontemplativ karakter og søkjer reflektera lyset sin syklus gjennom demring og skumring, og den evige repetisjonen av det å vakna til liv og gå til ro. Langsame endringar er berande for verka og kan på mange måtar minna om ein lydleg meditasjon, slik også Hardanger Skyspace fungerer som ein meditasjon over lyset.

 

Hardanger Skyspace har som formål å sjå på himmelen ved soloppgang og solnedgang. Gjennom ei ellipseforma opning i taket ser ein opp på himmelen og korleis lyset endrar seg gjennom demring og skumring, medan skiftande fargar inni rommet manipulerer opplevinga av det ein ser. Hardanger Skyspace inviterer til ei kontemplativ oppleving men stiller samstundes spørsmål ved vår eiga persepsjon gjennom synsbedraga som oppstår i møtet med lysverket.

 

MORGON og KVELD vart urframført i Hardanger Skyspace i samband med haustjamdøger, september 2022. I konsertversjonen fyl verka soloppgang og solnedgang, slik også Hardanger Skyspace gjer, og lengda på verka endrar seg dermed i takt med lengda på soloppgang og solnedgang gjennom året. Denne innspelinga er derimot blitt gjort i studio og verka har i tillegg vorte omarbeidd og tilpassa ein kortare versjon med tanke på utgjeving.

 

 

 

Kristin Bolstad "Morgon / Kveld"

 

MORGON and KVELD were originally two site-specific works for 3 vocalists and James Turrell's light installation, Hardanger Skyspace in Øystese. MORGON and KVELD serve as reflections of each other, where one piece starts where the other ends, and vice versa. In context, the two works form a cycle without a clear beginning or end. The works have a contemplative nature and seek to reflect the cycle of light through dawn and dusk, and the eternal repetition of awakening and going to rest. Slow changes are pivotal to the works and can, in many ways, resemble an auditory meditation, much like Hardanger Skyspace operates as a meditation on light.

 

Hardanger Skyspace aims to observe the sky during sunrise and sunset. Through an elliptical opening in the ceiling, one gazes upon the sky and observes how the light changes through dawn and dusk, while shifting colors inside the room manipulate the perception of what one sees. Hardanger Skyspace invites a contemplative experience while simultaneously questioning our own perception through the visual illusions that arise in encountering the light installation.

 

MORGON and KVELD premiered in Hardanger Skyspace during the autumn equinox, September 2022. In the concert version, the works align with sunrise and sunset, just like Hardanger Skyspace, and their length changes accordingly throughout the year. However, this recording has been made in the studio, and the works have also been adapted and tailored for a shorter version in consideration of release."